Meldplicht datalekken voor Magento webshops

Geschreven door Mats van de Seijp.

AVG-GDPR 25 mei 2018Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is de instantie die toezicht houdt op naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in Nederland. Tevens is dit ook de instantie waar men in, sommige gevallen, datalekken moet melden. Bij een datalek wordt snel aan een hack gedacht maar dit kan net zo goed een laptop met persoonsgegevens zijn die je bent kwijtgeraakt. Welke data is gelekt ,en op welke manier, bepaald aan wie (het CBP en/of je klanten) je dit moet melden. Vooral met de komst van de AVG/GDPR is het belangrijk hier goed zich op te hebben. Wanneer geconstateerd wordt dat een datalek niet op de juiste manier is gemeld, kan het CBP een boete tot 500.000,- opleggen.

In artikels 32-34 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt diep ingegaan over de meldplichten van de organisatie naar de autoriteiten en consumenten bij datalekken. Echter, vanuit deze artikelen blijft het lastig om te bepalen wanneer iets wel of niet aan de CBP en/of de consument moet worden gemeld. ICTRecht heeft hiervoor een beslissingsboom ontwikkeld. Deze geeft jou hopelijk een beter beeld over jouw meldplicht en reduceert daarmee het risico op boetes.

Beslisboom meldplicht datalekken

De beslissingsboom laat zien dat een datalek niet altijd leidt tot een meldplicht aan autoriteiten en/of klanten. De meldplicht naar uw klanten komt vooral naar voren wanneer onbeveiligde (gevoelige) persoonsgegevens op straat komen te liggen. De “onbeveiligde gegevens” staat hierin centraal. Wanneer een datalek heeft plaatsgevonden maar de gegevens zijn door de encryptie alsnog niet leesbaar, dan hoeft u alleen te melden aan de toezichthouder.  Omdat een dergelijke melding aan uw klanten zware reputatieschade met zich mee kan brengen raden wij u aan goed te kijken naar de encryptie van uw klantgegevens. Meer informatie over het beveiligen van uw klantgegevens, en uw Magento shop in algemeen, kunt u in deze blog vinden.

Wil je meer weten over wat jij volgens de AVG/GDPR allemaal op orde moet hebben in jouw Magento shop? Kijk voor meer relevante onderwerpen op onze eerste blog. Advies op maat? Neem gerust contact met ons op.

Het recht om vergeten te worden

Geschreven door Mats van de Seijp.

AVG-GDPR 25 mei 2018In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt in artikel 17 gesproken over het recht op gegevenswissing, ook wel “recht op vergetelheid” genoemd. Dit houdt in dat wanneer een consument aan u vraagt om vergeten te worden dat, in een aantal gevallen, u zijn persoonsgegevens moet verwijderen. De achterliggende gedachte bij dit recht is dat een consument de verwijdering van zijn gegevens kan vorderen indien zijn gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Ook wanneer er geen geldige reden meer is voor een organisatie om de gegevens te bewaren heeft de consument hier recht op. De periode dat een organisatie gegevens mag bewaren verschilt per verwerking en het doel voor deze verwerking. Hier kunt u meer over terugvinden het artikel “bewaartermijnen van persoonsgegevens”.

Wanneer moet ik de gegevens van mijn klant(en) verwijderen?

In artikel 17 van de AVG/GDPR staat dat wanneer de consument zijn recht op gegevenswissing wilt gebruiken, de webshop verplicht is hier aan te voldoen om de volgende redenen:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waar deze voor zijn verzameld en/of verwerkt.
 • De consument trekt zijn verleende toestemming voor het verwerken van zijn persoonsgegevens in, en er is geen andere rechtsgrond voor het verwerken van zijn gegevens.
 • De consument bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn gegevens en er zijn geen andere rechtsgronden om de gegevens te verwerken. Dit kan onder andere gebeuren wanneer er geen goede rechtsgronden zijn voor de verwerking. Denk daarom goed na over het doel van elke verwerking en of dit echt nodig is.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om aan de wettelijke verplichtingen binnen de EU of lidstaat te voldoen.

Er zijn dus een aantal gronden (hierboven) waarop de consument zich kan beroepen op zijn recht van vergetelheid. Hoelang mag een webshop hier over doen om dit te bewerkstelligen? In de AVG wordt gesproken over gegevenswissing “zonder onredelijke vertraging”. Je dient dit dus zo snel mogelijk te realiseren voor de consument, met uiterlijk een maand na verzoek als deadline. Iedere koppeling naar of kopie of reproductie van de persoonsgegevens van de consument moeten dan gewist worden. Staan deze gegevens ook bij derde partijen? Dan moeten deze ook ingelicht worden. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de beschikbare techniek, de uitvoeringskosten en redelijkheid van de maatregelen.
De consument kan echter niet altijd zijn recht om vergeten te worden uitoefenen. Dit geldt niet, volgens artikel 17 van de AVG, als de verwerking van gegevens nodig zijn om de volgende redenen:

 • “Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie”
 • Voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsplicht binnen de EU.
 • “Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid”
 • “Met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden”
 • “Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering”

Hoewel de consument veel gronden heeft om zijn gegevens te laten wissen is het geen absoluut recht. Er is expliciet belangenafweging opgenomen tussen de vrijheid om informatie te verwerken en recht op gegevenswissing (recht van vergetelheid), waar de consument zich op kan beroepen. Desalniettemin zal je enige aanpassingen moeten doen in jouw organisatie en Magento shop om jouw klanten, die de wens hebben vergeten te worden, te kunnen voorzien in hun rechten.

Wat is de impact op de Magento front-end?

Een van de belangrijkste grondbeginselen van de AVG/GDPR is dat het intrekken van toestemming, het bezwaar maken tegen gegevensverwerkingen en andere manieren om je recht om vergeten te worden uit te oefenen, even makkelijk moet gaan als het toestemming ervoor geven. Dit betekent dat je op je Magentofront-end een aantal dingen op orde moet hebben:

 • Informeren van de klant.
  • Zorg dat op jouw Magento shop duidelijk wordt vermeld, bij het geven van toestemming en in je privacyverklaring, dat de consument ook het recht heeft om vergeten te worden. Onder het recht van informatieverplichting dien je ook aan te geven wie de klant kan benaderen als deze hier vragen over heeft.
 • Makkelijk proces maken.
  • Zorg dat jouw klanten op een makkelijke manier hun recht om vergeten te worden kunnen uitoefenen. Immers, als de consument met één enkel vinkje zijn toestemming kan geven, moet deze met hetzelfde gemak dit kunnen intrekken.

Wat is de impact op de Magento back-end?

In de Magento back-end en in de organisatie dien je ook de nodige maatregelen te treffen;

 • Register.
  • Omdat je aan de autoriteiten moet kunnen aantonen of je toestemming hebt verkregen om persoonsgegevens van een consument te verwerken, dien je hiervoor een register te hebben. Hierin kun je bijhouden (en aantonen) wanneer de consument toestemming heeft gegeven of deze heeft ingetrokken voor het verwerken van zijn persoonsgegevens.
 • Gegevensprocessen.
  • Het is raadzaam een overzicht te maken van al je processen die persoonsgegevens verwerken. Hierdoor krijg je overzicht waar welke data naartoe wordt gestuurd en waar deze worden opgeslagen. Met emailmarketing-, administratie-, payment provider- en andere tools staan de persoonsgegevens van jouw klanten al snel in meerdere databases. Bij het recht om vergeten te worden dient deze informatie, zover de techniek, kosten en moeite dit toelaten, overal verwijderd te worden.
 • Derde partijen.
  • Staat deze informatie bij een derde partij omdat je bijvoorbeeld de marketing en administratie heeft uitbesteedt, dan dien je deze partijen ook in te lichten. Om dit goed en conform AVG wetgeving te laten verlopen raden wij je aan gegevensverwerkingsovereenkomsten af te sluiten met dergelijke derde partijen. Hierin kun je afspreken bepaalde processen te automatiseren of bepaalde gegevens te anonimiseren, wat veel tijd kan besparen.

Zowel op de Magento front-end als back-end zal je dus enige aanpassingen moeten maken. Het komt er, in dit deel van de AVG/GDPR, allemaal op neer dat jij de klant goed informeert over zijn “recht om vergeten te worden” en dat jij dit recht, middels een makkelijk proces en snel proces, voor de klant kunt realiseren.

Wil je meer weten over wat jij volgens de AVG allemaal op orde moet hebben in jouw Magento shop? Kijk voor meer relevante onderwerpen op onze eerste blog. Advies op maat? Neem gerust contact met ons op.

Informatieverplichting naar de consument volgens de AVG/GDPR

Geschreven door Mats van de Seijp.

AVG-GDPR 25 mei 2018Onder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), of General Data Protection Regulation (GDPR), dien jij transparant te communiceren naar jouw klanten van wie jij persoonsgegevens verwerkt. Dit houdt in dat jij duidelijk moet vermelden dat (persoons) gegevens van jouw klanten worden verzameld, verwerkt of op een andere manier worden gebruikt. Ook is het van belang dat de klant geïnformeerd wordt over zijn rechten en op welke wijze deze kunnen uitgeoefend kunnen worden.

De AVG/GDPR legt hiermee alle verantwoordelijkheid bij de organisaties die gegevens van hun klanten verwerken. Maar welke informatie ben je verplicht te delen met jouw klanten, wanneer moet je dit delen en wat is de impact jouw Magento shop hiervan? In afdeling 2 artikel 13-15 van de AVG wordt uitgebreid ingegaan op de informatie die je moet delen.

Informatieverplichting volgens de AVG/GDPR

Het is de taak van de webwinkelier om klanten, van wie (persoons)gegevens worden verzameld, te informeren over wat er precies met die gegevens wordt gedaan en wat voor rechten zij hebben. Artikel 13 van de AVG geeft als volgt aan welke informatie verstrekt moet worden:

 • 1. De identiteit en contactgegevens van de organisatie. De klant moet weten hoe hij contact met je op kan nemen.
 • 2. Indien aanwezig, de contactgegevens van de Data Protection Officer (DPO). Of u een DPO nodig heeft kunt u hier terugvinden.
 • 3. Het doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden en op welke rechtsgrond dit gebaseerd is.
  • Ook op rechtsgronden waarvoor je geen toestemming van de klant nodig hebt voor het verwerken van zijn persoonsgegevens (gerechtvaardigd belang), dien jij deze wel te informeren. Voor gerechtvaardigde belangen (het verwerken van persoonsgegevens waar geen toestemming voor nodig is) dien je dus wel aan te geven wat dit belang is.
 • 4. Indien informatie wordt doorgegeven, opgeslagen of verwerkt door derden; welke maatregelen zijn genomen om privacy te waarborgen, waar een kopie kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd.
  • Indien het derden partijen buiten de EU betreffen, dient extra goed gelet te worden op de waarborging van hoe gegevens conform de AVG worden verwerkt.
  • Hiervoor kunnen dataverwerkingsovereenkomsten gebruikt worden.
 • 5. Informatie over de periode gedurende welke persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijnen. hoelang wil jij gegevens van jouw klanten bewaren en voor welk doel? Meer hierover kunt u teruglezen in de blog over bewaartermijnen.
 • 6. Informatie over de rechten van de klant en de manier hoe deze kan vragen om inzage, rectificatie of het wissen van zijn verzamelde gegevens. Ook dient duidelijk vermeld te worden waar klachten ingediend kunnen worden en waar bezwaar kan worden gemaakt.
  • Het recht om gegevens te wissen wordt ook het “Recht om vergeten te worden” genoemd. Hier hierover kunt u in deze blog lezen.
 • 7. De klant heeft ten alle tijden het recht heeft om zijn toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet op de rechtmatigheid van de verwerking, op basis van toestemming voor de intrekking.
 • 8. Het informeren van de klant dat hij het recht heeft om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 • 9. Het vermelden of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is of een noodzakelijk voorwaarde is om een overeenkomst te sluiten. Ook moet duidelijk vermeld worden wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt.
  • Denk hierbij aan het eisen van leeftijdsgegevens voor het verkopen van bijvoorbeeld alcohol. Het is een noodzakelijke voorwaarde om tot een overeenkomst (koop) te komen. Je bent immers wettelijk verplicht te kunnen aantonen dat je alcohol hebt verkocht aan iemand die ten minste 18 jaar is. Een mogelijk gevolg kan dus zijn dat, wanneer de klant weigert zijn leeftijd op te geven, deze geen toegang tot de shop krijgt of geen producten mag bestellen.
 • 10. Indien gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming dient je een uitleg te geven over de onderliggende logica, het belang van deze verwerkingsvorm en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de klant.
  • Verstrek je bijvoorbeeld kredieten, online via je Magento shop, en worden deze beslissingen automatisch gemaakt op basis van de verstrekte persoonsgegevens? Dan dien je dus informatie te verstrekken over de werking van dit proces en het belang ervan.
 • 11. Indien je van plan bent persoonsgegevens te verwerken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verstrekt, dien je gegevensverstrekkers hiervan op de hoogte stellen en toestemming te verkrijgen alvorens je hiermee aan de slag gaat.

Wat voor effect heeft dit op mijn Magento shop?

De AVG vraagt organisaties een grote hoeveelheid informatie te verstrekken. Wat en welke informatie je precies dient te delen is duidelijk gespecificeerd. De “waar” en “wanneer” is echter minder duidelijk omschreven, behalve bij het vragen van toestemming. Voor overige informatieverstrekking wordt alleen gesproken over een “duidelijk vindbare plaats”. Wij raden daarom aan om, zolang de AVG hierover niks specifieert, de net opgenoemde punten op te nemen in je privacyverklaring. Meer informatie over je Privacyverklaring kun hier vinden.

wil je meer weten over wat jij volgens de AVG allemaal op orde moet hebben in jouw Magento shop? Kijk voor meer relevante onderwerpen in onze eerste blog. Daar worden alle relevante onderwerpen behandeld. Advies op maat of andere vragen? neem gerust contact met ons op.

hoelang mag ik volgens de AVG/GDPR persoonsgegevens bewaren in mijn Magento shop?

Geschreven door Mats van de Seijp.

AVG-GDPR 25 mei 2018De AVG/GDPR dwingt organisaties om, aan zowel hun klanten als de autoriteiten, aan te kunnen tonen met welk doel zij persoonsgegevens voor bepaalde periodes willen bewaren. Hoe je dit dient te bepalen en wat de richtlijnen hiervoor zijn, zullen we in deze blog uitleggen.

Bewaartermijnen voor persoonsgegevens volgens de AVG/GDPR

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), staat in richtlijn (39) dat ervoor wordt gezorgd dat de opslagperiodes van persoonsgegevens, voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, tot een strikt minimum worden beperkt. In Artikel 5.1 (e) van de AVG wordt hier dieper op ingegaan met de uitleg dat persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is.

Wat betekent dit precies?

De AVG/GDPR geeft dus geen concrete bewaartermijnen aan voor persoonsgegevens. De focus ligt op het doel waarvoor je de persoonsgegevens bewaard en de beargumentering over de duur ervan. Heb je een 100 dagen retour policy (herroepingsrecht), dan is het wellicht handig om na 100 dagen te weten om welke klant en aankoop (overeenkomst) het ging. De maat van zijn trui heb je, afhankelijk van het doel waarvoor je die hebt gekregen, waarschijnlijk minder lang nodig. Je dient dus goed te kunnen beargumenteren hoelang de gegevens van jouw klanten bewaard worden en wat het doel hiervoor is.

Dit gaat echter om een strikte minimum van opslagperiodes van persoonsgegevens. Het is dus wel mogelijk om gegevens langer te bewaren mits de persoonsgegevens geanonimiseerd kunnen worden en daarmee dus niet meer de directe en indirecte identificatie van een persoon mogelijk maken. Artikel 89 geeft ook uitzonderingen aan voor archivering, algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Verwerkt uw Magento shop gegevens voor zulke doeleinden dan kunt u dit aangeven in uw privacyverklaring.

Wat betekent dit voor mijn Magento shop?

Nu u inzicht heeft in de eisen van de AVG//GDPR moet dit geoperationaliseerd worden. Hieronder zijn drie stappen waar u tenminste rekening mee dient te houden.

 • 1. Het in kaart brengen van de bewaartermijnen
  • Zorg dat je per verwerking in kaart brengt hoelang je bepaalde gegevens (afhankelijk van het doel waarvoor je ze verzamelt) mag bewaren. Het is belangrijk dat je omschrijft welke verwerkingen er zijn en wat de doeleinden zijn voor de bewaartermijnen.
 • 2. Processen opstellen
  • Zorg dat er processen zijn die ervoor zorgen dat jou tijdig informeren over gegevens die verwijderd moeten worden of zorg ervoor dat deze informatie, na verloop va het bewaartermijn, automatisch worden verwijderd. Het is belangrijk dat dit goed en consequent gebeurd. Immers, de autoriteiten kunnen jou vragen dit aan te tonen. Voor de juiste tips om dit technisch en organisatorisch te borgen kun je een kijkje nemen op de pagina van Privacy by Design.
 • 3. Informeren
  • Informeer je klanten over je bewaartermijnen, de doelen van deze termijnen, wat er na deze termijnen gebeurd. Je doet er goed aan om al deze informatie op te nemen in je privacyverklaring.

wil je meer weten over wat jij volgens de AVG allemaal op orde moet hebben in jouw Magento shop? Kijk voor meer relevante onderwerpen in onze eerste blog. Daar worden alle relevante onderwerpen behandeld. Advies op maat? neem gerust contact met ons op.

Moet mijn Magento shop een Data protection Officer (DPO) aanstellen?

Geschreven door Mats van de Seijp.

AVG-GDPR 25 mei 2018De Data Protection Officer (DPO) is een persoon met voldoende kennis over de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), Ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. De DPO houdt hierdoor toezicht op de interne naleving van de AVG binnen zijn organisatie. Hiervoor moet een DPO dus voldoende kennis hebben van AVG, hoe zijn organisatie persoonsgegevens verwerkt en moet hij zijn taken onafhankelijk kunnen uitoefenen.

We hebben besloten om de taken en verplichtingen van de Data Protection Officer (DPO) als laatst te bewaren en meteen antwoord te geven op de grote vraag:

Heb ik een DPO nodig voor mijn Magento shop?

Er bestaat een grote kans dat je niet verplicht bent een DPO aan te stellen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel is aangepast waardoor minder organisaties binnen de criteria vallen. Wanneer moet je dan wel een DPO aanstellen? Volgens artikel 37 van de AVG, of GDPR, is het aanstellen van een Data Protection Officer verplicht wanneer:

 • 1. De verwerking van gegevens wordt verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan.
 • 2. Wanneer jouw Magento shop hoofdzakelijk is belast met gegevensverwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatigeobservatie op grote schaal van betrokkenen vereisen. Enige uitleg over deze termen:
  • Hoofdzakelijk: betekent dat dit een kerntaak is van de organisatie, noodzakelijk om de hoofdactiviteiten van de organisatie te kunnen uitvoeren. Als deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van je hoofdactiviteiten (bijv. een huisarts die medische gegevens nodig heeft om jou te helpen). Is de verwerking dus ook een hoofdactiviteit.
  • Regelmatige observatie: Wordt omschreven als het voortdurend of periodiek, op gezette tijden, herhaaldelijk verwerken van persoonsgegevens.
  • Stelselmatige observatie: Wordt omschreven als het volgens een systeem, georganiseerd, in het kader van een plan, of uitgevoerd onderdeel van een strategie volgen van consumenten.
  • Grote schaal: Wordt niet gedefinieerd in de AVG. Hier hopen wij snel antwoord op te krijgen.
  • Voorbeeld: emailtargeting, kredietbeoordelingen en andere grootschalige marketingactivieiten
 • 3. Jouw Magento shop hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevens.
  • Bijzondere categorieën van gegevens: Dit zijn gevoelige gegevens zoals politieke opvattingen, gezondheid, godsdienst en seksuele voorkeur. Het verwerken van deze gegevens is vaak verboden. Indien hier toch een gegronde reden voor is, bijvoorbeeld door de de aard van bepaale werkzaamheden, dient de organiatie een DPO aan te stellen.

Als Magento shop eigenaar zullen met name de laatste twee criteria voor jou van belang zijn. Mocht je aan een van deze criteria voldoen dan kun je hieronder alvast lezen wat de taken van jouw aan te stellen DPO zijn.

Wat zijn de taken en verplichtingen van de Data Protection Officer (DPO)?

In Artikel 39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan de taken en verplichtingen van de DPO als volgt omschreven:
Taken als volgt omschreven in Artikel 39 sub a/e:

 • 1. Art 39 sub a. Het informeren en adviseren over de verplichtingen uit de AVG aan de webshop, werknemers en gegevensverwerkers. Zoals:
  • a. Het kunnen aantonen en waarborgen dat gegevensverwerking in overeenstemming met de AVG regelgeving gebeurt.
   • De DPO zorgt ervoor dat alle gegevensverwerkingen in jouw Magento shop volgens AVG regelgeving geschieden en dat dit aangetoond kan worden aan de autoriteiten.
  • b. Hiervoor de juiste maatregelen en processen op toepast.
   • Is alles in de organisatie, de back-end en de front-end van jouw Magento shop dusdanig vormgegeven dat alles voldoet aan de AVG normen en eisen?
  • c. De maatregelen en processen up to date houd volgens de meest actuele AVG regelgeving.
   • Bij aanpassingen in de AVG zorgt de DPO ervoor dat jouw organisatie en Magento shop hieraan voldoet
  • d. Een gegevensbeschermingsbeleid maken.
 • 2. Art 39. Sub b. De DPO zorgt voor het toezien en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het gegevensbeschermingsbeleid. Hier valt ook onder;
  • a. Toewijzen van verantwoordelijkheden
  • b. Bewustmaking en opleiding van de bij de verwerking betrokken personeelsleden en betreffende audits.
 • 3. Art 39 sub c. Het verstrekken van advies m.b.t. de gegevensbeschermingseffect-beoordeling en toezien op de uitvoering daarvan.
 • 4. Art 39 sub d. Optreden als contactpunt voor toezichthouders
 • 5. Art 39 sub e. De DPO houdt rekening met de risico’s, de aard, de omvang, de context en verwerkingsdoeleinden van de te verwerken gegevens bij de uitvoering van zijn taken.

Niet iedere Magento shop heeft dus een DPO nodig. Wel is het raadzaam om te kijken naar de taken van de DPO. Immers, er moet voor implementatie en naleving van de AVG regelgeving worden gezorgd.

Wil jij weten of je een Data Protection Officer moet aanstellen voor jouw Magento shop of hoe je diens taken kunt implementeren in de organisatie? Neem gerust contact met ons op.

Wil je meer weten over wat jij volgens de AVG allemaal op orde moet hebben in jouw Magento shop? Kijk voor meer relevante onderwerpen op deze blog.

Meer artikelen...

Are u ready 4 Magento 2?

Are u ready 4 Magento 2?

Are you currenty using Magento 1, and looking forward to continue your business using the latest functionality in ecommerce, than Magento 2 is ready for you.

Magento 2 is a brand new platform and ready to serve your ecommerce needs now and in the future.

more info

Stel je vraag

Stel je vraag

Stap 1. Impact analyse

Stap 1. Impact analyse

Stap 2. Pre-paid ticket

Stap 2. Pre-paid ticket

Stap 3. Uitvoeren

Stap3: Uitvoeren

Bel nu! 020 337 5961

SupportDesk B.V.
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam

E-mail: support @ supportdesk.nu

meer gegevens